+36-20/530-0857  arajanlat@szatmarko.hu


A tájékoztató célja, hogy lefektesse azokat az elveket, szabályokat, amelyek meghatározzák a szatmarko.hu oldal árajánlatkérő funkciójával kapcsolatban az Adatkezelő adatkezelői tevékenységét, tájékoztatást adjanak a személyes adatok kezelésének módjáról, feltételeiről. 

A szatmarko.hu oldallal kapcsolatos személyes adatkezelés kialakításánál Adatkezelő a következő jogszabályokat vette figyelembe: elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

A személyes adatok kezelését Adatkezelő a következő alapelvekre figyelemmel végzi: az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek, valamint átláthatónak kell lennie. Az adatkezelés csak meghatározott célból történhet. Adatkezelő figyelembe veszi az adattakarékosság, a pontosság, valamint a korlátozott tárolhatóság elvét. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A szatmarko.hu oldal Adatkezelője: SZATMÁR KŐFARAGÓ Kft. (SZATMÁR KŐFARAGÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság), székhely: 4355, Nagyecsed, Vasút u. 18. cégjegyzékszám: 15-09-076916 adószám: 23086793-2-15 képviselője: Danka István, telefonszám: +36 20 530-0857, e-mail cím: arajanlat@szatmarko.hu. Web cím: http://www.szatmarko.hu 
A szatmarko.hu oldallal kapcsolatban az adatkezelő nevében adatfeldolgozási műveleteket végez a honlap karbantartójaként, fejlesztőjeként és tárhelyszolgáltatóként az Elme-Projekt Kft., adószám: 11701925-2-09, székhely: 4174, Bihartorda, Kossuth utca 43., ügyvezető: Milák Sándor, Web cím: http://www.elmeprojekt.hu, telefonszám: +36 70 622-3222,  e-mailcím: info@elmeprojekt.hu

I. A weboldal árajánlatkérő funkciója során megvalósuló adatkezelések

Adatkezelő a szatmarko.hu weboldalon biztosítja a lehetőségét annak, hogy amennyiben a látogató a termékeikről, szolgáltatásaikról szeretne árajánlatot kérni, megtehesse azt egy űrlap kitöltésével. 
Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő tájékoztatása a termékek, szolgáltatások árairól.

Az adatkezelés Érintettjei: Az árajánlatot kérő természetes személyek

A kezelt személyes adatok köre: az árajánlatot kérő (továbbiakban Érintett) neve és e-mail címe, a kiválasztott termékkategória. Az Érintett által megfogalmazott üzenet tartalma, például a szállítással, rendelhetőséggel kapcsolatos kérdések.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez, árajánlat készítéséhez és megküldéséhez szükséges. 
Amennyiben nem adja meg a kért adatokat, az ajánlatot nem áll módunkban összeállítani. 
Az adattárolás határideje: az árajánlat kérésekor megadott személyes adatokat maximum 30 napig tárolja, az adatok 30 nap után automatikusan törlődnek. Az árajánlat készítéséhez és megküldéséhez nem szükséges, de az ajánlatkérő által megadott egyéb személyes adatokat Adatkezelő egyáltalán nem kezeli, nem tárolja, azok azonnal törlésre kerülnek.

Az adattárolás módja: elektronikus, az Adatkezelő számítógépén tárolja POP3 beállítással

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az ügyvezető, az Adatkezelő által kijelölt munkavállaló

Adatkezelő a személyes adatokat más Címzettnek nem adja át. Harmadik országba adatot nem továbbít.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

A személyes adatok védelme: Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében meghozza a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, melyeket rendszeresen felül is vizsgál, ahogy a belső szabályaik megalkotásával és alkalmazásával is a személyes adatokat védi. E szabályok, intézkedések biztosítják, hogy az adatok ne semmisüljenek meg, jogosulatlan kézbe ne kerüljenek, azokat jogosulatlanul ne lehessen megváltoztatni, felhasználni, megsemmisíteni, törölni, továbbítani, módosítani, nyilvánosságra hozni. Belső szabályaik szerint csak azoknak biztosítanak a személyes adatokhoz hozzáférést, akiknek a munkájuk végzéséhez, az adatkezelés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges, de ügyelnek az adatok hitelességére és változatlanságának megtartására. Adatkezelő az informatikai alapú adattárolás során jelszóval, meghatározott jogosultságokkal, rendszeresen frissített vírusvédelemmel, biztonsági mentéssel védi az adatokat. Mindezt úgy, hogy folyamatosan figyeli a technikai, szervezési újdonságokat és a megfelelőket beépíti a védelmi szintük biztosítása érdekében. Ezen tevékenysége során Adatkezelő együttműködik az Adatfeldolgozóval.

II. Eljárás, ha a megadott személyes adatok sérülnének

Adatvédelmi incidens minden olyan esemény bekövetkezte, amikor a biztonság sérül. Akkor történik, ha a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisül, megváltozik, elvész, jogosulatlanul nyilvánosságra jut, jogosulatlan személy fér hozzá. Ilyen esemény esetében, haladéktalanul, de legalább az eseményről való tudomásszerzést követő 72 órán belül Adatkezelő bejelentést tesz az adatvédelmi hatóságnál (NAIH). Ezt a bejelentést nem kell megtenni, ha Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az incidens valószínűen nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. További teendő az Érintettek tájékoztatása (a honlapon keresztül is), melyet szintén indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni. Kivétel az az eset, ha az incidens káros hatásait Adatkezelő sikeresen megakadályozza. Az incidenseket, a NAIH tájékoztatásától függetlenül Adatkezelő nyilvántartásba veszi.

Milyen jogai vannak az Érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatban:

Joga van a tájékoztatáshoz

Adatkezelőnek tájékoztatnia kell az Érintetteket legalább arról, hogy ki az adatkezelő, mi az adatok kezelésének célja, jogalapja, kik a címzettek, történik-e és kinek adattovábbítás, valamint egyéb kiegészítő információkat is meg kell adni. E tájékoztató is e célt szolgálja.

Élhet hozzáférési jogával

Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen és kapjon arról, folyamatban van-e Adatkezelőnél személyes adatkezelés. Hozzáférhet a következő információkhoz: mi az adatkezelés célja, jogalapja, mely személyes adatokat kezelnek, kik a címzettek (például az adatfeldolgozók), mennyi ideig kezelik az adatokat, melyek az érintettek jogai, van-e adattovábbítás, melyek a garanciái, van-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás. Érintettet megilleti a másolat kérésének lehetősége. Ennek részleteiről kérésre Adatkezelő tájékoztatást ad.

Adatait helyesbítheti, kiegészítheti

Érintett kérheti és Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan adatokat. Amennyiben Érintettként azt észleli, hogy az adatai hiányosak – kiegészítő nyilatkozat útján – kérheti azok kiegészítését.

Élhet a törléshez (elfeledtetéshez) való jogával

Érintett jogosult arra, hogy kérje személyes adatai törlését, ha a következőkben felsoroltak valamelyike fennáll. Ezt indokolatlan késedelem nélkül kell Adatkezelőnek megtennie. Az okok: 1. a személyes adatokra már Adatkezelőnek nincs szüksége, 2. Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre, 3. az Érintett adatait Adatkezelő jogellenesen kezelte vagy 4. jogi kötelezettsége törölni az adatokat. Kérését csak akkor nem tudja Adatkezelő teljesíteni, ha: 1. az Érintett adatai a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükségesek, 2. jogi kötelezettség teljesítése, illetve 3. közérdekből szükségesek, továbbá 4. jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, valamint 5. statisztikai célból szükségesek. 
Korlátozhatja az adatkezelést

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a következő okok egyike fennáll: 1. Érintett vitatja az adatai pontosságát, a korlátozás ekkor addig áll fenn, amíg Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát, 2. az adatkezelés jogellenes, de Érintett ellenzi az adatok törlését, kéri azok korlátozását, 3. jogi igények előterjesztéséhez szüksége van Érintettnek az adatokra, bár Adatkezelőnek már nincsen szüksége rájuk, 4. Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben arra az időre korlátozza Adatkezelő az adatkezelést, amíg meg nem állapítja, hogy kinek élveznek az érdekei elsőbbséget. A korlátozás ideje alatt az adatokat tárolják, más tevékenységet Adatkezelő nem végez. Kivételt képeznek: ha 1. Érintett hozzájárul, vagy 2. jogi igények előterjesztéséhez szükséges, 3. természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében szükséges, 4. fontos közérdekből kell kezelni. Ha ezek valamelyike miatt Adatkezelőnek fel kell oldania a korlátozást, arról előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

Tiltakozhat az adatkezelés ellen

Amennyiben Érintett adatait az Adatkezelő a jogos érdeke alapján vagy közérdekből kezeli, az ilyen adatkezelés ellen saját helyzetével kapcsolatos okból az Érintett tiltakozhat. Ebben az esetben Érintett adatait nem kezelik tovább. Kivéve: ha az Adatkezelő bizonyítani tudja jogos érdeke elsőbbségét, vagy jogi igényei előterjesztéséhez van az adatokra szüksége. 
Joga van adatai hordozhatóságához

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Érintett jogosult arra is, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. E jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. E jog nem alkalmazható, ha az adatkezelés közérdekű vagy adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

III. Hogyan tudja az Érintett e jogait érvényesíteni

Amennyiben Érintett úgy dönt, hogy az előbbiekben felsorolt jogai valamelyikével élni kíván, kérelmével keresse az Adatkezelőt. Kérelmét írásban személyesen is átadhatja azt Adatkezelő székhelyén a 4355 Nagyecsed, Vasút u. 18. címen, megküldheti postai levélben a következő címre címezve a levelét: 4355 Nagyecsed, Vasút u. 18. címre, vagy elektronikus módon az arajanlat@szatmarko.hu email címre küldve a kérelmét. A kérelem megválaszolása előtt Adatkezelőnek azonosítania kell az Érintettet, ezért Érintettnek a kérelemben mindenképpen meg kell adnia személyazonosító adatait és levelezési címét. Amennyiben Adatkezelő úgy értékeli, hogy Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétségei vannak, egyéb azonosító adatokat is bekérhet a kérelmezőtől. A válaszát, intézkedését Adatkezelő díjmentesen biztosítja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy ismétlődő jellegű, túlzó. Ekkor ésszerű összegű díjat számolhat fel, de az intézkedést meg is tagadhatja. Intézkedését Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül megteszi. Szükség esetén ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja, erről egy hónapon belül az ok megjelölése mellett tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett személyes adatait Adatkezelő nem kezeli biztonságosan vagy jogszerűtlen az adatkezelés és ezzel Érintettnek vagy más személynek Adatkezelő kárt okoz, Érintett jogosult Adatkezelővel szemben azt érvényesíteni. Amennyiben az adatkezeléssel az Érintett személyiségi jogai sérültek, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni. Adatkezelő mentesül a sérelemdíj vagy a kártérítés alól, ha Érintett azt szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozta. Mentesül akkor is, ha Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogainak sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Kihez fordulhat az Érintett jogai érvényesítése érdekében: Amennyiben Érintett úgy érzi, hogy személyes adatait Adatkezelő jogszerűtlenül kezelte, e tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken elsősorban Adatkezelőt keresse meg, annak érdekében, hogy felvetéseit megvizsgálhassák és segíthessenek a megoldásban. Természetesen Érintettnek joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, valamint bírósághoz is fordulhat, amely az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti Törvényszék vagy az Adatkezelő székhelye szerinti Törvényszék lehet.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levélcím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838


Kérjük, hogy amennyiben akár a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, a tájékoztatóban jelzett bármely kommunikációs csatornán keresztül vegye fel Adatkezelővel a kapcsolatot.


2021.

Adatkezelő

Danka István 
Szatmár Kőfaragó Kft. ügyvezetője